Hemmeligholdelsesaftale

 

Mellem:

 

Navn: XXXXX

Adresse: XXXXXXX

CVR: XXXXXXXX

 

Herefter kaldet Virksomheden

 

og

 

Navn: XXXXXXXX

Adresse: XXXXXXXX

Cvr.nr.: XXXXXXXX

 

Herefter kaldet leverandøren

 

indgås følgende hemmeligholdelsesaftale vedrørende hemmelige oplysninger, i det følgende kaldet informationen, som leverandøren har, eller vil få af virksomheden:

 

* Al informationen (Beskriv hvad der skal holdes hemmeligt) med mere afgivet mundtligt eller skriftligt i forbindelse med (Møde, brev, etc.).

 

* Leverandøren forpligter sig til at behandle informationen således, at den forbliver utilgængelig for uvedkommende, og for dertil sådan, at der heller ikke opstår fare for, at uvedkommende får kendskab til den.

 

* Leverandøren har ikke ret til at benytte informationen på anden måde end (Beskriv hvad det må bruges til).

 

* Virksomheden har ret til, hvis det ønskes, at få oplyst hvordan leverandøren beskytter informationen mod at blive tilgængelig for uvedkommende.

 

* Leverandøren forpligter sig til ikke at overlade informationen til nogen de samarbejder med, de har som ansatte eller lignende, i større udstrækning, end hvad der efter forudsætningerne må ses som værende nødvendigt eller sikkert. Før leverandøren i den slags tilfælde overlader informationen til andre, skal det sikres at disse er instrueret om oplysningernes hemmelige karakter, og de skal underskrive en hemmeligholdelseserklæring.

 

* Leverandøren skal have virksomhedens skriftlige samtykke, inden informationen helt eller delvis kan overlades til andre end dem, der er nævnt i ovenstående punkt.

 

* Leverandøren skal føre en liste over ansatte eller andre, der helt eller delvis får indblik i oplysningerne, der ligger i informationen. Listen skal være tilgængelig for virksomheden.

 

* Hvis der ikke aftalt andet, skal leverandøren på virksomhedens opfordring med det samme tilbagelevere alt det udleverede materiale, der beskriver informationen. Hvis den følgende erklæring ikke er undertegnet af virksomheden, har

leverandøren ikke ret til at kopiere informationen: Virksomheden giver dermed leverandøren tilladelse til at kopiere eller på anden måde at kopiere det udleverede materiale i den udstrækning, dette er nødvendigt for en fornuftig behandling af materialet efter forudsætningerne.

 

* Denne aftale omfatter ikke:

(1) Oplysninger, der på det tidspunkt, virksomheden gav informationen til leverandøren, måtte anses som alment kendte, eller som senere bliver alment kendte, uden at leverandøren er ansvarlig herfor.

(2) Oplysninger om informationen, som leverandøren på lovlig måde har fået kendskab til, direkte eller indirekte gennem andre end virksomheden. Dersom leverandøren har sådanne oplysninger, skal disse kort angives her:

 

* Tillægsbestemmelser: (Skriv her hvis der er mere du vil have med i aftalen)

 

 

* Leverandøren er erstatningspligtig over for virksomheden for evt. tab hvis aftalen brydes. Leverandørens erstatningspligt gælder også, hvis bruddet på aftalen er udøvet af tredjemand, der af leverandøren helt eller delvis har fået overladt informationen.

Aftalen er undergivet dansk ret. Alle tvister, der udspringer af denne aftale, afgøres endeligt og bindende ved voldgift af en eller flere udpegede eller valgt voldgiftsmænd.

 

 

Dato:

 

Firmanavn: (Virksomheden)

Navn: (Underskrift)

 

 

Dato:

 

Firmanavn: (Leverandøren)

Navn: (Underskrift)