BRUGERBETINGELSER FOR CAPINO

Disse Betingelser er gældende fra 01.11.2019

1 CAPINO OG PORTALEN

1.1 ”Capino” (herefter ”Portalen”) ejes og drives af selskabet Saxis ApS, Ved Ringen 3, 3 th, 4000 Roskilde, Danmark, CVR. nr. 33353448, telefonnummer: +45 33 60 29 29

1.2 Amino ApS har udviklet Portalen, der er en online matchmaking platform. Portalen fungerer som en formidlingsservice for erhvervsdrivende, der ønsker at få en investering, et lån eller en rådgiver.

1.3 Brugeren der opretter en kapitalannonce på Capino betaler et løbende abonnement på 497 kr. + moms som trækkes fra brugerens konto hver måned, med startdato når kapitalannoncen findes online på Portalen.

 2 REGISTRERING SOM BRUGER

2.1 Portalen er målrettet erhvervsdrivende. En bruger opretter sig på Portalen med alle relevante informationer, eksempelvis CVR nummer, adresse samt en e-mailadresse, som tilhører virksomheden (herefter ”Bruger”).

2.2 Brugeren skal acceptere disse Betingelser, inden Brugerens annonce kan aktiveres.

2.3 Brugeren anerkender og accepterer at anvende Portalen som erhvervsdrivende, samt at være ansvarlig for at sætte sig ind i disse Betingelser og anden information på Portalen om Portalens funktioner og vilkår. Brugeren anerkender og accepterer ligeledes at have haft mulighed for at afvise disse Betingelser og derved undlade at anvende Portalen.

2.4 En mægler eller anden form for mellemmand mellem en kapitalsøgende og en investor kan på samme måde som beskrevet i pkt. 2.1 blive registreret som Bruger på Portalen, enten i sit eget navn eller Brugerens virksomhedsnavn. I så fald skal mægleren på alle måder i forhold til disse Betingelser identificeres med den Bruger, som virksomhedsmægleren har oprettet eller besvaret en annonce for.

2.5 Brugerens profil er personlig og må ikke deles eller anvendes af andre. Brugeren har pligt til at behandle log ind oplysninger fortroligt. Det er ikke tilladt at forsøge at skaffe sig adgang til Portalen uden et lovligt log ind. 

2.6 Det er Brugerens eget ansvar at sørge for, at de oplysninger, der fremgår om Brugeren er opdaterede og korrekte. Portalen kan derfor ikke holdes ansvarlig for information, herunder fakturaer, notifikationer og anden relevant information, der ikke når frem til Brugeren som følge af mangelfulde oplysninger om Brugeren. Ønsker en Bruger at opdatere sin e-mailadresse, skal Brugeren kontakte Portalen ved at skrive til [email protected]

3 OPRETTELSE, AFTALEPERIODE OG SLETNING AF ANNONCER

3.1. Brugeren som opretter en kapital annonce på Capino, tilmelder sig et  abonnement på 497 kr. + moms som trækkes fra brugerens bankkonto hver måned, med startdato fra kapitalannoncen findes online på Portalen.

3.2 Aftaleperioden mellem Saxis ApS og Brugeren som opretter en kapitalannonce på Capino træder i kraft på datoen for aktivering af annoncen.

3.3 Annoncer må indeholde oplysninger om virksomhedens navn, logo, branche, antal ansatte, omsætning, billeder af virksomheden mv. Annoncer må ikke indeholde urigtige eller krænkende oplysninger, anvende eller henvise til andre virksomheder og personers varemærker, logoer, eller anden form for markedsførings-, varemærke og ophavsretligt beskyttet information.

3.4 Mæglere og lignende mellemmænd, som bl.a. formidler investeringer, lån eller andre typer af transaktioner på vegne af virksomheder, skal indlægge de samme oplysninger om de virksomheder, der ønskes eksponeret, som mægleren har angivet selv andre steder, hvor virksomheden er eksponeret, eksempelvis på mæglerens egen hjemmeside.

6 BEHANDLING AF OPLYSNINGER OM BRUGEREN

6.1 Indsamling af personoplysninger

6.1.1 Brug af Capino’ Portal, herunder med henblik på formidling af kontakt mellem Brugere, og andre tjenester forudsætter at Brugeren afgiver visse oplysninger, hvoraf nogle eventuelt kan karakteriseres som personoplysninger. Capino indsamler de oplysninger, som Brugeren selv afgiver på Portalen, og/eller som Brugeren giver sit samtykke til. Oplysningerne er følgende: Adresse og telefonnummer. Disse oplysninger behandles fortroligt og offentliggøres ikke på Portalen.

6.1.2 Capino indsamler en række indirekte oplysninger om virksomheden, som offentliggøres i annoncen samt oplysninger om, hvilke annoncer, der bliver klikket på fra Brugerens profil, og hvilke Brugere, der retter henvendelse til andre Brugere gennem annoncer på Portalen. Oplysningerne kan anvendes til brug for kontrol med Transaktioner, interne markedsundersøgelser, målrettet markedsføring og statistik.

6.1.3 Capino kan anvende de afgivne oplysninger med henblik på at kunne fremsende nyhedsbreve og andre oplysninger vedrørende Capinos tjenester, såfremt Brugeren anmoder herom.

6.1.4 Capino’ ejer al data og information, som udveksles i chatrummet på Portalen mellem Brugere og er berettiget til at gennemgå samtlige oplysninger i korrespondancen.

6.2 Videregivelse af oplysninger

6.2.1 Brugerens oplysninger kan blive videregivet til enheder og selskaber tilhørende Amino, herunder datterselskaber og associerede selskaber. Personlige oplysninger vil ikke uden indhentelse af samtykke blive gjort til genstand for anden ekstern videregivelse, medmindre der er lovhjemmel hertil.

6.3 Amino efterlever GDPRs regler om indsigt i hvilke eventuelle personoplysninger, der behandles af Amino om Brugeren, formålet hermed, hvorfra oplysningerne stammer mv. Brugere kan til enhver tid gøre indsigelse over for behandlingen af personoplysninger, rigtigheden heraf samt fremsætte krav om sletning af urigtige eller misvisende oplysninger.

6.4 Amino sletter eller anonymiserer personoplysninger, som er forældede, eller som ikke længere har relevans, f.eks. fordi Brugeren er afmeldt. Amino sletter ikke oplysninger, som skal opbevares i henhold til lovgivning, f.eks. til bogføringsmæssige formål.

6.5 Amino har iværksat en række tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at personoplysninger, som behandles på Capino, hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, forringes eller kommer til uvedkommendes kundskab.

6.6 Brugere må alene kontakte andre Brugere med henblik på en Transaktion. Det skal særligt fremhæves, at mæglere og lignende ikke må kontakte Brugere med henblik på at formå en Bruger til at indgå aftaler om f.eks. annoncering ved andre end Amino. Sker henvendelse til Brugere med andre formål end en Transaktion gennem Amino, skal den Bruger, der har forbrudt sig imod dette forbud eller har medvirket til, at en tredjepart har forbrudt sig herimod, betale en konventionalbod på 25.000 kr. pr. henvendelse til Amino. Capino forbeholder sig i sådanne tilfælde ret til uden noget ansvar at slette samtlige annoncer, som den pågældende Bruger har oprettet på Capino.

7 COOKIES

7.1 På Portalen gøres der brug af ”cookies”, hvilket bl.a. gør det muligt for Capino at få kendskab til, hvilke dele af Portalen, Brugerens browser tidligere har besøgt. En cookie er en lille tekstfil, som hjemmesiden automatisk gemmer i browseren. Cookien kan fjernes i computerens eller anvendte ”devices” internetindstillinger. Den anvendte cookie identificerer ikke direkte Brugeren, men derimod den computer eller device, som Brugeren anvender. Brugen af cookies har ingen indflydelse på sikkerheden ved at anvende Portalen.

8 RETTIGHEDER

8.1 Med mindre andet udtrykkeligt er anført, er oplysninger og indhold på Portalen immaterialretligt beskyttet, herunder ophavsretligt beskyttet, hvorfor anvendelse heraf alene må foretages inden for rammerne af gældende immaterialretlige love efter samtykke fra Capino eller en konkret indholdsleverandør og i overensstemmelse med de angivelser, der er anført i tilknytning til informationen.

9 ANSVARSFRASKRIVELSE

9.1 Portalen stilles til rådighed i sin til enhver tid eksisterende form, som den er og forefindes. En hvilken som helst anvendelse af Portalen sker på Brugerens eget ansvar, og Amino kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for anvendelse af Portalen eller accessoriske ydelser. Amino har således ikke ansvar for rigtigheden og anvendeligheden af de på Portalen tilgængeliggjorte informationer, uanset art. Brugerens download, anden tilegnelse og anvendelse af information af enhver art, som er tilgængeliggjort på Portalen, sker på brugerens eget ansvar og egen risiko. Ved linking til tredjemands sider har Amino endvidere intet ansvar for indholdet af sådanne sider.

9.2 Amino fraskriver sig ansvar for ethvert direkte eller indirekte tab, herunder tab af indtægter, driftstab eller tab af data, driftsforstyrrelser eller lignende tab heller ikke som følge af systemnedbrud, mangelfuld upload af data mv. på Portalen.

9.3 Amino er berettiget til når som helst og uden forudgående varsel at ændre indholdet af Portalen og accessoriske ydelser.

10 FORTRYDELSESRET

10.1 Brugere på Portalen er erhvervsdrivende og dermed ikke forbrugere. Lov om forbrugeraftaler, herunder fortrydelsesret finder derfor ikke anvendelse. Omgåelse af disse Betingelsers pkt. 2 fører ikke til et andet resultat, og formodningen skal derfor være, at en Bruger til enhver tid skal opfattes som erhvervsdrivende.

11 ÆNDRING AF DISSE BETINGELSER

11.1 Amino forbeholder sig ret til at ændre Betingelser med 14 dages varsel. Ændringer varsles via e-mail til Brugeren, som derefter forpligtes til at logge ind på Portalen og gennemgå de nye Betingelser. Brugeren skal acceptere de nye Betingelser for fortsat at kunne anvende Portalen. Såfremt Brugeren ikke kan acceptere de nye Betingelser, skal Brugerens annoncer slettes, og brugerprofilen skal de-aktiveres. Amino forbeholder sig ret til at afmelde Brugere og slette Brugerens annoncer, såfremt Brugeren ikke senest 14 fortløbende dage efter ikrafttrædelse af de nye Betingelser har accepteret disse.

12 LOVVALG OG VÆRNETING

12.1 Tvister er undergivet dansk ret.

12.2 Retssager mellem Brugeren og Amino skal anlægges ved Amino’ værneting, p.t. Københavns Byret.

Bliv medlem af Capino i dag

Kom i gang i dag

Har du allerede en konto Log ind