Copenhagen, Danmark

Investering

Investor søges til ny luftrensningsløsning

Investor søges til ny luftrensningsløsning
Stadie: Produkt eller prototype
Skal bruge: 5.500.000 kr.
Ansatte: 10
Stiftet: 2021

Der søges investering på omkring DKK 5,5 mio. (som aktiekapital). Midlerne skal anvendes dels til erhvervelse af udstyr til etablering af et atmosfærisk laboratorium og mindre workshop til udvikling og test af prototyper, ny teknologi og løsninger m.m., samt til driftskapital for teamet på 10 fuldtidsansatte i nye lokaler.
Målet med investeringen er at kunne eksekvere på opsætningen af prototypen hos en større kæderestaurant i Danmark, samt at etablere og drifte selskabet og teamet i nye rammer, indtil aktiviteten er selvfinansierende i henhold til fastlagte budgetmål.
Det er forventningen, at en succesfuld test af prototypen vil kunne lede til kommerciel aktivitet på relativ kort sigt (dvs. indenfor 6 måneder), dels fordi teknologien allerede er bevist virkningsfuld på prototypestadiet i laboratorium, og dels fordi en række navngivne kunder har tilkendegivet deres interesse i løsningen.

Det er en god investering fordi

Den udviklede teknologi og den konkrete løsning til luftrensning og energibesparelse henvender sig i princippet til alle eksisterende bygninger (og på sigt også nye bygninger) med et ventilationssystem, hvori løsningen er integrérbar som et ekstra men standardiseret modul. Løsningen kan medvirke til renere luft i indendørsmiljøer til glæde og gavn for ansatte, kunder, gæster m.m., ligesom den kan medvirke til øgede energibesparelser med CO2 besparelser til følge.
På nuværende tidspunkt tegner bygninger sig for 28% af alle CO2-emissioner over hele verden og 40% af alt energiforbrug. Hvis en reduktion af drivhusgasser på 50% skal opfyldes inden 2030, vil bygninger og bygningsmasse være et fokusområde, som vil forblive på den globale klimaagenda i de kommende år. At kunne udnytte en bygnings eksisterende HVAC-infrastruktur til at rense luft og nedbryde drivhusgasser, samtidig med at forurenende stoffer (i gasfasen) og skadelige partikler (inkl. bakterier og virus) fjernes, er en innovativ og effektiv vej til udvikling af bæredygtige løsninger til eksisterende bygningsmasser. Den konkrete løsning har på alle måder et potentiale i Danmark såvel som på et bredere internationalt plan.
Flere forretningsmodeller overvejes i kommercialiseringsprocessen. Udover salg gennem partnere (fx distributører o.a.) overvejes salg af løsningen på abonnementsvilkår. I en sådan model stilles løsningen til rådighed for kunden på lejebasis som en service mod løbende betaling (f.eks. måneds- eller kvartalsvis), og som et alternativ til, at kunden selv investerer i produktet som ved et traditionelt kontantkøb. Udover at købsbarrieren og beslutningsprocessen hos kunden hermed effektivt kan sænkes og forkortes, vil en abonnementsmodel skabe en struktur med tilbagevendende indtægtsstrømme, ligesom den, fx gennem en oplevelse hos kunden af større grad af tilfredshed og bekvemmelighed (”convenience”), kan være med til at skabe større kundeloyalitet og hermed mulighed for at fastholde kunden i længere tid.
Teamet er sammensat af individer med betydelig ledelsesmæssig og kommerciel erfaring, samt af tekniske kompetencer der dækker atmosfærisk kemi, HVAC- & filtreringsteknologi og -installationer, sensorteknologi samt udvikling af softwareløsninger.
Udviklingen af den tekniske løsning har flere år på bagen, hvor dele af teamet allerede har deltaget med egne midler qua delejerskab og ved tidligere kapitalforhøjelser. Teamet (dele heraf) er åben overfor drøftelser om eventuel finansiel deltagelse.

Her er virksomheden i dag

Teamet har udviklet en modulær løsning til rensning af indendørsluft gennem anvendelsen af teknologi, der er funderet i atmosfærisk kemi og udnyttelse af principperne til rensning af luft ved anvendelse af atmosfærens egne rensningsprincipper i kombination med katalytiske processer. Hertil kommer muligheden for besparelse af driftsomkostninger som følge af løsningens integration med den eksisterende ventilationsstruktur. Dernæst indeholder løsningen en cloud-baseret database, der på grundlag af avanceret sensorteknologi muliggør opsamling af data for luftrensningen, der kan gøres lettilgængelig for slutbrugeren og således være med til at skabe større transparens og indsigt for selvsamme.
Markedet for løsningen er primært HVAC-segmentet og allerede etablerede ventilationssystemer i bygninger og konstruktioner, hvori denne løsning vil indgå som en fuldt integreret værdiskabende del.
Teamet bag løsningen har adskillige års erfaring med udvikling af og kommercialisering af løsninger til luftrensning, hvor udnyttelsen af atmosfæriske kemiske processer muliggør en effektiv luftrensning af forurening i gasfasen. Rensning af luftforurening i gasfasen betyder, at forurening, der optræder i sundhedsskadelige gasformer (som fx ozon, aldehyder, flygtige organiske stoffer (VOC) m.m.), bliver omdannet til partikler, som derefter, og sammen med anden forurening i partikelform, let og effektivt kan fjernes i et filter, der yder et markant mindre modtryk end konventionelle filtre. Denne teknologi vil kunne muliggøre en højere grad af recirkulering af den eksisterende luft i bygningen og dermed reducere behovet for indtag af luft udefra. Udover at rense luften effektivt vil løsningen således kunne være et mere energioptimalt alternativ til eksisterende ventilationsanlæg.
Der er udviklet en prototype, som nu skal installeres på en større kæderestaurant i Danmark. Denne installation vil fungere som proof-of-concept – både af teknikken og økonomien i løsningen – sidstnævnte navnlig i relation til forventede besparelser på energiforbruget i bygningens eksisterende ventilationssystem og dermed de samlede driftsomkostninger.
Der er etableret kontakt til en række potentielle kunder indenfor forskellige industrisektorer, f.x. restaurationsbranchen og hotelbranchen. Prototypen skal tjene som grundlag for kommercialiseringen af løsningen, hvor første fokus bliver på HVAC-installationer i Danmark, efterfulgt at udrulningen til øvrige europæiske markeder og på længere sigt potentielt oversøiske markeder.
Første års fulde omsætning (12 måneder) forventes at ligge på €3m med dækningsgrader på omkring 50%.

Er i følgende branche(r):

Cleantech energi miljø
Er du interesseret i denne investering?

Copenhagen, Danmark

Det er gratis for investor

Se også disse relaterede

Bliv medlem af Capino i dag

Kom i gang i dag

Har du allerede en konto Log ind